Odkazy

 

 

 

 

 

 

Štatistika návštevnosti

TOPlist

Dejiny farského chrámu

Barokovo-klasicistický jednoloďový chrám s bočnými kaplnkami je postavený v severovýchodnej časti mesta na miernom vŕšku. Je to jednoduchá stavba, skromnejšia než rímskokatolícke chrámy z tohoto obdobia. Dala ho pravdepodobne postaviť Terézia, manželka posledného Drugetha na mieste staršieho dreveného chrámu. Súpis pamiatok uvádza rok výstavby 1767, Encyklopédia Slovenska 1777. Na južnej stene chrámu je však osadená tabuľa s latinský textom: „ Na väčšiu slávu Božiu a na česť Blahosavenej Márie Panny do neba vzatej, bol postavený tento Boží dom za pôsobenia farára najctihodnejšieho pána Jána Blažovského, gréckeho rítu vikára biskupstva mukačevského, archidiakona zemplínskeho, roku Pána 1717.“ Od začiatku bol teda zasvätený Zosnutiu Presvätej Bohorodičky.


Roku 1875 bol chrám prestavaný. Pristavila sa sakristia, zádverie, po bokoch svätyne ďalšie pomocné priestory, schodište do veže. Chrám bol vybavený novým zariadením.


Začiatkom 20.storočia znovu došlo ku komplexnej renovácii cerkvi. S finančnou podporou grófa Alexandra Andrássyho bola roku 1904 vymenená strešná krytina a nanovo plechom pokrytá veža. V tom istom čase dal o. Štefan Kutka za peniaze vyzbierané od krajanov v Amerike, postaviť nový oltár a ikonostas, ktorý je dielom umeleckého stolára, otca akad. maliara Mikuláša Klimčáka. Tento ikonostas tvoril základný rad s ikonami sv. Mikuláša, Bohorodičky, Ježiša Krista a Zosnutia presv. Bohorodičky. Na hornom oblúku zdobenom ornamentami sa nachádzali štyri obrazy kruhového tvaru a to: sv. Jozef s Ježiškom, mandilion, Božské srdce Ježišovo a sv. Cyril a Metod.


V rokoch 1996-97 boli odstránené niektoré prístavby, po stranách hlavnej veže boli vybudované nové kaplnky v vežami, postavila sa priestranná sakristia, WC, vymenili sa okná a zaviedlo sa ústredné kúrenie. Upravil sa aj terén okolo chrámu a roku 2002 sa položila zamková dlažba.


Chrám je vyzdobený nástennými maľbami majstra Klimčáka. Vľavo sú sv. Cyril a Metod, knieža Rastislav a sv. Gorazd; Ochrana Bohorodičky; zmŕtvychvstalý Ježiš Kristus a vpravo Zosnutie Bohorodičky. Na strope sa nachádza dielo v dvoch častiach. Prvú tvorí ikona Krista, ktorá je obklopená štyrmi evanjelistami. V dolnej časti – nad ikonostasom je nápis v cirkevnej slovančine: Blahoslovi duše moja Hospoda a vsja vnutreňaja moja imja svjatoje Jeho. Nad týmto výjavom sa nachádza ikona Bohorodičky v strede medzi apoštolmi sv. Petrom a sv. Andrejom, v kruhovom nápise „Aby všetci jedno boli“ v hebrejskom, latinskom, gréckom a staroslovienskom jazyku. Túto výzdobu dostal chrám roku 1997. V roku 2000-2001 bol odstránený starý oltár a majster Klimčák pokračoval vo svojom diele výzdobou svätyne. Na čelnej stene je obraz Ježiša-Pantokrátora, naľavo Uvedenie Bohorodičky do chrámu, napravo Obetovanie Pána Ježiša v chráme a na strope v menšom z dvoch sústredných kruhov na modrom podklade s hviezdami je namaľovaný kríž a na ňom holubica, žehnajúca ruka a kniha s nápisom Premudrosť Božija . V pravej bočnej kaplnke je na dreve maľovaná ikona poslednej večere a kríž toho istého autora.


Zvláštnosťou nášho chrámu je pri ňom pristavená kalvária, ktorá je jediná z pohľadu gréckokatolíckej tradície v našom biskupstve. Posvätená bola 23. novembra 1941 otcami redemptoristami za čias Pia XII., bl. Biskupa Petra Pavla Gojdiča, komorníka Alexeja Toronského a kaplána Keresteňa. Pamätná tabuľa na tento akt je v kaplnke posledného zastavenia. Výzdoba siedmych zdvojených kaplniek so štrnástimi zastaveniami, vybudovanými na prístupovej ceste k chrámu je dielom majstra Klimčáka.


Pri chráme je starý cintorín. Najstarší náhrobok je z roku 1854. Posledný je z roku 1965 a patrí bývalému riaditeľovi biskupskej kancelárie o. J. Kokinčákovi, ktorý sa po roku 1950 stal pravoslávnym kanonikom. Okrem neho sú tu pochovaní ďalší kňazi: o. Nikolaj Petrašovič, o. Viktor Marťák, bývalý vizitátor v USA, Štefan Kutka a Ľudovít Toronský (otec A. Toronského). Texty na hroboch sú slovenské, cirkevnoslovanské, rusínske a maďarské.


Chrám navštevuje množstvo veriacich. Počas týždňa sa v ňom slúžia dve sv. liturgie, v nedeľu si majú ľudia možnosť vybrať medzi štyrmi, pričom jedna z nich je vždy v cirkevnoslovanskom jazyku.