Odkazy

 

 

 

 

 

 

Štatistika návštevnosti

TOPlist

Škola

Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho Humenné

 

www.gjzhe.edupage.sk

 

 

Prvá bilingválna sekcia v okrese Humenné

Riaditeľstvo Gymnázia sv. Jána Zlatoústeho v Humennom oznamuje, že školskom roku 2015/2016 ponúka uchádzačom o štúdium v prijímacom konaní okrem štvorročnej formy  jednu triedu anglickej bilingválnej sekcie. Prvý rok bude prebiehať intenzívna jazyková príprava. Od druhého ročníka sa budú v anglickom jazyku vyučovať predmety biológia, geografia, fyzika, katolícke náboženstvo, tvorba projektov, telesná výchova a umenie a kultúra. Taktiež predpokladáme, že v budúcnosti sa rozšíri počet predmetov vyučovaných v anglickom jazyku. Ponúkaný odbor 7902J74 gymnázium – bilingválne štúdium (anglické) je postavený na 17-ročných skúsenostiach vyučovania cudzích jazykov, v príjemnom prostredí a na princípoch kresťanskej viery. Na študijný odbor môžu byť po splnení prijímacích kritérií prijatí uchádzači z ôsmeho a deviateho ročníka. V blízkosti školy je možnosť internátneho ubytovania a celodenného stravovania (cca.3min.). Prihlášky sa podávajú do 28. februára. Viac informácii na gjzhe.edupage.org v časti bilingválne štúdium.

PaedDr. Emil Jaroš, zastupujúci riaditeľ

 


Prijímacie konanie – dôležité termíny

 

31.01.2016  Zverejnenie kritérií prijímacieho konania pre odbor 7902 J 74
28.02.2016  Odoslanie prihlášok na štúdium na SŠ pre odbor 7902 J 74
12.03.2016  Príprava na prijímacie skúšky (SJL, MAT, ANJ)
31.03.2016  Zverejnenie kritérií prijímacieho konania pre odbor 7902 J 00
12.04.2016  Termín PS pre odbor 7902 J 74
13.04.2016  Zverejnenie výsledkov PS pre odbor 7902 J 74
20.04.2016  Odoslanie prihlášok na štúdium na SŠ pre odbor 7902 J 00
30.04.2016  Rozhodnutie o prijatí žiakov bez PS pre odbor 7902 J 00
09.05.2016  1. termín PS pre odbor 7902 J 00
12.05.2016  2. termín PS pre odbor 7902 J 00
13.05.2016  Zverejnenie výsledkov PS pre odbor 7902 J 00
Vysvetlivky:  študijný odbor 7902 J 74  gymnázium – bilingválne štúdium
študijný odbor 7902 J 00  gymnázium

PS – prijímacie skúšky